Program wyborczy

WSPIERAMY MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW

Damy mieszkańcom autentyczną decyzyjność

Wprowadzimy panel obywatelski, który przy podejmowaniu kluczowych decyzji jest procesem wiarygodniejszym niż konsultacje społeczne. Pozwala na dogłębne przeanalizowanie tematu przez reprezentatywną grupę mieszkańców i świadomych decyzji, najkorzystniejszych dla dobra wspólnego.

Rozwiniemy mieszkalnictwo

Zrobimy inwentaryzację i oddamy do użytku miejskie pustostany oraz przeznaczymy więcej środków na mieszkania komunalne (m.in. ze sprzedaży lokali miejskich). By zachęcić najemców do inwestowania w remonty, zaproponujemy korzystniejsze warunki finansowe i możliwość zawarcia umów na dłuższy okres. Wyznaczymy kolejne tereny pod budownictwo społeczne i zabezpieczymy środki na ten cel.

Wdrożymy Olsztyńską Platformę Informacyjną

Udostępnimy prostą w obsłudze stronę internetową z niezbędnymi informacjami – od kalendarza wydarzeń, przez dostępne usługi, instrukcje załatwiania spraw w urzędzie, po wiadomości o inwestycjach. Wszystko napisane przystępnym językiem, publikowane w otwartych formatach, aktualizowane na bieżąco – także w aplikacji na telefon i z opcją powiadomień przez SMS.

Zwiększymy pulę środków przeznaczonych na OBO

Mieszkańcy będą mogli decydować o większej liczbie projektów do zrealizowania na ich osiedlach i w mieście z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Stworzymy miejsca aktywności sportowej i kulturalnej

Uruchomimy całoroczne przestrzenie aktywności różnych grup, m.in.: centrum seniora, zadaszony skatepark w Parku im. Kusocińskiego, nowe miasteczka ruchu drogowego (min. w Parku Centralnym i na Zatorzu), osiedlowe sceny plenerowe, miejską salę koncertową.

Docenimy kompetentnych pracowników

Zapewnimy od dawna oczekiwane podwyżki. Zracjonalizujemy siatkę wynagrodzeń w urzędzie miasta i jednostkach miejskich. W kolejnych latach zapewnimy waloryzację płac i będziemy umieszczać te środki w corocznych projektach budżetu.

Będziemy wspierać działania organizacji pozarządowych

Uruchomimy miejskie centrum wolontariatu i odnowimy zasady działania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, dzięki temu poprawią się warunki funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji oraz grup nieformalnych. Powstaną nowe miejsca do działań oddolnych, a także sposoby ich finansowania. Zwiększymy dotacje dla III sektora w dziedzinie kultury, sportu, ochrony środowiska.

Wzmocnimy głos rad osiedli

Ożywimy rady osiedli: poszerzymy uprawnienia, zwiększymy budżety, uprościmy zasady ich finansowania. Zapewnimy też szkolenia nowym radnym, żeby od początku kadencji znali możliwości i zasady działania. Zmiany będziemy wprowadzać we współpracy z osiedlowymi radnymi.

Zadbamy o bezpieczeństwo

Przywrócimy posterunki straży miejskiej i policji na Zatorzu oraz utworzymy w centrum miasta.

Odnowimy formułę Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna

Młode mieszkanki i mieszkańcy będą traktowani podmiotowo, a ich głos zostanie nie tylko wysłuchany, ale też będą mieli wpływ na ważne decyzje i wydarzenia organizowane w mieście.

DBAMY O NATURĘ

Zazielenimy miasto - skruszymy beton

Sprawimy, że Olsztyn stanie się ogrodem nie tylko z nazwy. Stworzymy mapę drzew i miejskiej zieleni, która pozwoli na bieżąco monitorować jej stan, a także szybko zgłaszać problemy oraz propozycje rozwoju. Dopilnujemy stosowania standardów dotyczących zieleni, które będą obowiązywały w całym mieście. Zracjonalizujemy zasady koszenia trawników, grabienia liści, używania dmuchaw spalinowych.

Wprowadzimy kompleksowe działania na rzecz energetycznego Olsztyna

Podejmiemy działania, dzięki którym będzie taniej i bardziej eko.

Rozwiniemy energię odnawialną poprzez stosowanie nowych technologii przy budynkach należących do miasta. Przeprowadzimy termomodernizację miejskich budynków. Będziemy kontynuować wymianę oświetlenia ulicznego i w budynkach miejskich na energooszczędne.

Rozszerzymy współpracę z odbiorcami energii o kolejne podmioty.

W ramach walki ze smogiem wesprzemy wymianę pieców “kopciuchów” w lokalach komunalnych na inne źródła ciepła.

Wdrożymy koncepcję “miasto-gąbka”

Rozwiniemy działania polegające na bezpiecznym zatrzymaniu wód opadowych w środowisku miejskim, zwiększenia naturalnej bioróżnorodności i pełnego wykorzystania błękitno-zielonej infrastruktury. Działania te przyczynią się też do większej absorpcji dwutlenku węgla.

Powołamy rady ds. zwierząt i ds. zieleni

Otoczymy fachową troską zwierzęta i miejską zieleń. Dzięki współpracy instytucji i organizacji pro-zwierzęcych oraz pro-zielonych Olsztyn będzie miastem dbającym o zwierzęta wolno żyjące, dzikie i właścicielskie. Społeczne rady będą opiniotwórcze w kwestii terenów miejskich, Lasu Miejskiego, współpracy z sąsiednimi gminami i nadleśnictwami.

Otoczymy opieką zwierzęta w mieście

Zmniejszymy bezdomność psów i kotów wprowadzając miejski program kastracji czworonogów.

Zadbamy o bezpieczeństwo zwierząt wolno żyjących i dzikich wdrażając skuteczny system reagowania, gdy wymagają pomocy lub zagrażają ludziom.

Zadbamy o dobro zwierząt i ich opiekunów

Utworzymy grzebowisko dla zwierząt, by opiekunowie mogli dokonać pochówku swoich pupili.

Rozwiniemy „psią infrastrukturę” m.in. tworząc bezpieczne i wygodne wybiegi dla psów.

TWORZYMY MIASTO KULTURY

Rozpoczniemy starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Sprawimy, że Olsztyn znowu będzie areną wydarzeń kulturalnych, które przyniosą miastu ogólnopolską, a nawet międzynarodową popularność i rozpoznawalność, a mieszkańcy będą dumni ze swojego miasta.

Dążenie do bycia Europejską Stolicą Kultury wymusi przygotowanie kompleksowej oferty i nowoczesnej bazy, które dadzą długotrwałe efekty. Skorzystają na tym wszyscy - lokalni artyści i odbiorcy, mieszkańcy i turyści, debiutanci i doświadczeni twórcy. Inwestycje w kulturę przyczynią się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, gospodarki i turystyki.

Zabiegi o ESK pomogą pozyskiwać środki zewnętrzne, które przeznaczymy m.in. na infrastrukturę dla kultury (np. scenę miejską), na działania oddolne i funkcjonowanie instytucji kultury.

Poszerzymy współpracę z miastami partnerskimi

Wykorzystamy potencjał miast partnerskich do współpracy twórców, szkół, wymiany artystów, wspólnych projektów i warsztatów. Nawiążemy współpracę z Santiago de Compostela, hiszpańskim miastem, z którym łączy nas patron św. Jakub, do którego przez Olsztyn prowadzi szlak pielgrzymkowy o statusie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Otworzymy miasto na street art

Udostępnimy przestrzeń do tworzenia murali na olsztyńskich ulicach i będziemy ogłaszać konkursy dla twórców.

INWESTUJEMY W PRZYJAZNĄ SZKOŁĘ I MŁODE TALENTY

Zadbamy o modernizację olsztyńskich szkół

Zwiększymy fundusze na remonty. Umożliwimy szkołom prostsze pozyskiwanie środków z wynajmów, zwiększymy uprawnienia dyrektorów w tym zakresie.

Zapewnimy bezpłatne zajęcia dodatkowe i dyżury specjalistów

Opracujemy strategię dla edukacji finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych środków zostaną opłacone dyżury specjalistów: psychologów, doradców zawodowych, logopedów, dietetyków, a także zajęcia pozalekcyjne (np. związane z nowymi technologiami, kompetencjami medialnymi, przedsiębiorczością, umiejętnościami interpersonalnymi) oraz opiekę nad dziećmi po lekcjach.

Zapewnimy nowe miejsca w żłobkach

Stworzymy rodzicom małych dzieci możliwość powrotu do pracy z poczuciem, że ich pociechy są w tym czasie pod dobrą opieką.

Stworzymy system wsparcia młodych-zdolnych i przedsiębiorczych

Zachęcimy do pozostania lub przyjazdu do Olsztyna ciekawych twórców, dobrych sportowców, wybitnych naukowców i absolwentów uczelni wyższych poprzez wsparcie finansowe, mieszkaniowe, współpracę z przedsiębiorcami oraz możliwość realizacji autorskich projektów.

Poszerzymy współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi

Zainicjujemy porozumienie szkół, uczelni, instytutów i przedsiębiorców polegające na szerokiej współpracy na rzecz edukacji, badań, popularyzacji nauki i kształcenia przyszłych pracowników.

USPRAWNIMY TRANSPORT

Stawiamy na transport wygodny, bezpieczny i przyjazny środowisku

Proponujemy rozwiązania komunikacyjne uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów komunikacji publicznej, a także komfort osób z niepełnosprawnościami i z wózkami dziecięcymi.

Ulepszymy funkcjonowanie komunikacji publicznej

Zmienimy przebieg linii, wyznaczymy nowe przystanki, zwiększymy liczbę autobusów nocnych. Uzupełnimy istniejącą sieć o minibusy obsługujące północną część miasta.

Będziemy rozwijać komunikację tramwajową w oparciu o już istniejące linie. Stworzymy system ulg i biletów motywujących do korzystania z komunikacji publicznej. Zapewnimy bezpłatne przejazdy dla uczniów olsztyńskich szkół podsawowych i średnich.

Zastosujemy model ruchu i poprawimy system ITS

Wdrożymy model ruchu, czyli narzędzie informatyczne, które pozwoli opracować najlepsze rozwiązania komunikacyjne dla miasta, m.in. ograniczyć korki poprzez symulację dowolnych zmian w układzie drogowym. Z kolei system ITS reguluje działanie sygnalizacji świetlnych i wymaga obecnie lepszego zaprogramowania.

Zapewnimy bezpieczną drogę do szkół

Przeprowadzimy audyty bezpieczeństwa otoczenia szkół i podejmiemy konieczne działania, by dzieci mogły docierać tam samodzielnie pieszo lub rowerem.

Przywrócimy rower miejski

Odnowiony system rowerów publicznych będzie liczył kilkaset rowerów oraz kilkadziesiąt stacji poboru/zwrotu. Będziemy dążyć do tego, by system działał na terenie całej aglomeracji. Zadbamy o to, by dane nt użycia były otwarcie dostępne.

Zbudujemy kolejne połączenia z „Zatorzem”

Zredukujemy problemy komunikacyjne szeroko pojętego Zatorza (osiedla: Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna, Zielona Górka). Konieczna jest budowa kolejnego połączenia drogowego z resztą miasta, tunelu pieszo-rowerowego pod torami (pomiędzy ulicami Kajki i Sienkiewicza) oraz przebudowa wiaduktu na ul. Limanowskiego (z nadaniem mu nowych funkcji np. przystankami autobusowymi, zielenią, punktem widokowym).

Zlikwidujemy lub ograniczymy stosowanie żółtych guzików

Żółte guziki stały się jednym z niechlubnych symboli Olsztyna, zamiast pomagać pieszym, są dla nich utrapieniem. Chcemy to zmienić.

Zbudujemy trasę rowerową Kołodrom

Stworzymy bezpieczną trasę rowerową łączącą Jaroty ze Śródmieściem (ok. 7 km) wykorzystując istniejące przejazdy pod trzema dużymi ulicami: Wilczyńskiego, Żołnierską, Dworcową. Droga poprowadzi przez parki i osiedla w pobliżu licznych szkół, z dala od ruchliwych ulic.

WSPÓŁPRACUJEMY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Powołamy biuro pełnomocnika ds. przedsiębiorczości i marki miasta

Stworzymy niezależne, decyzyjne biuro odpowiedzialne za kreowanie współpracy z przedsiębiorcami. Zakres zadań będzie obejmował m.in. inicjowanie działań na rzecz ożywienia Starego Miasta, łączenie ze sobą twórców i przedsiębiorców, powołanie Klubu Ambasadorów Olsztyna, koordynowanie miejskiej promocji gospodarczej.

Będziemy wspierać przedsiębiorców

Wprowadzimy szereg udogodnień, podniesiemy rangę Rady Gospodarczej przy prezydencie Olsztyna, zapewnimy inwestorom krótką ścieżkę decyzyjną.

Wzmocnimy targowiska miejskie, stworzymy sieć lokalnych producentów i wytwórców (z małych gospodarstw i firm).

Zadbamy o seniorów

Postawimy na “srebrną gospodarkę”, która odpowiada na potrzeby osób starszych oraz wykorzystuje ich potencjał. Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią ponad 25% mieszkańców Olsztyna - stworzymy im dobre warunki do życia i rozwoju. To działanie obliczone z jednej strony na opiekę i aktywizację, a z drugiej na powstanie miejsc pracy dla osób wspierających tę dużą grupę mieszkańców.

Zainwestujemy w turystykę

Postawimy na nowe formy turystyki zgodnie z obowiązującymi na świecie trendami np. turystyka filmowa, kulinarna, literacka.

Rozwiniemy potencjał szlaków turystycznych - Kopernikowskiego i św. Jakuba rozbudowując infrastrukturę, organizując tematyczne wydarzenia i angażując nowych partnerów.

Nawiążemy współpracę z Santiago de Compostela, by spopularyzować olsztyński odcinek Szlaku Jakubowego oraz wzmocnić rozpoznawalność naszego miasta na mapie Europy.

Zorganizujemy lub stworzymy warunki dla turystyki campingowej i niskobudżetowej.

Zainwestujemy w targowiska

Zmodernizujemy miejskie targowiska: przy ul. Grunwaldzkiej, Kolejowej i Wilczyńskiego. Stworzymy przestrzeń na ryneczki w innych częściach miasta, poszerzymy ofertę Targu Rybnego. Swoje produkty będą mogli sprzedawać tam m.in. działkowcy oraz lokalni producenci żywności. Będą to także osiedlowe punkty spotkań i aktywności. Takie przestrzenie targowe będą mogły działać też w Koszarach Dragonów.

Powołamy samodzielną jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie, rozwój i promocję targowisk miejskich oraz wykorzystanie miejskich słupów ogłoszeniowych.

Poszerzymy współpracę z gminami sąsiednimi

Będziemy łączyć potencjały Olsztyna, sąsiednich gmin i powiatu, by wspólnie rozwiązywać problemy w zakresie transportu, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Zainicjujemy wspólne działania kulturalne, promocyjne, związane z turystyką, edukacją i sportem.

Stworzymy przestrzenie dla biznesu i innowacji

Zmodyfikujemy funkcjonowanie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w mieście, aglomeracji i regionie.

Rozwiniemy relacje z miastami partnerskimi

Wykorzystamy potencjał miast partnerskich do współpracy gospodarczej, technologicznej, edukacyjnej, rozwoju turystyki i promocji.

PORZĄDKUJEMY PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ

Zajmiemy się obiektami sportowymi

Zagospodarujemy Stadion Leśny na obiekt rekreacyjno-sportowy, zachowując wyjątkowe walory przyrodnicze otaczającego go Lasu Miejskiego. To miejsce znowu będzie wizytówką Olsztyna. Przeprowadzimy modernizację miejskiego stadionu przy al. Piłsudskiego przekształcając go w obiekt wielofunkcyjny.

Zrewitalizujemy Koszary Dragonów

Wykorzystamy wnioski z przeprowadzonych konsultacji i zrewitalizujemy tę część Olsztyna tak, by służyła mieszkańcom. Ocalimy to, co jeszcze jest do ocalenia i wesprzemy projekty łączące tradycję z nowoczesnością.

Stworzymy dobry plan gospodarowania przestrzenią

Ukrócimy chaos przestrzenny poprzez realizację nowego planu ogólnego dla Olsztyna. Dokument powstanie przy szerokim udziale społecznym.

Zapewnimy dostęp do toalet miejskich

Doprowadzimy do powstania i sprawnego funkcjonowania czystych, dostępnych toalet.

Stworzymy trakt spacerowo-handlowy wzdłuż ulicy Kolejowej

Doprowadzimy do zaaranżowania tej ulicy w deptak z artystycznymi kramami, pchlim targiem, rękodziełem, kawiarniami i targowiskiem.

Zrewitalizujemy „Zatorzankę” szanując opinie z konsultacji społecznych z 2023 roku, według których zakres działania obiektu powinien być wzbogacony o nowe funkcje kulturalne, społeczne i edukacyjne.

Usprawnimy planowanie i prowadzenie robót drogowych

Upowszechnimy budowę kanałów technologicznych, by zwiększyć wydajność kolejnych robót i przy ponownych remontach nie rozkopywać tych samych odcinków dróg po kilka razy.

Poprawimy koordynację inwestycji miejskich, by ewentualne utrudnienia trwały jak najkrócej i wiązały się z jak najmniejszymi problemami.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning